Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders İçerikleri

581000000000568 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bilim, bilgi, bilimsel yöntem kavramlarının tanımları, bilim felsefesi ve  bilimin gelişimi, bilim teorileri, bilimsel bilgi, bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel araştırma basamakları, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde araştırma yöntemlerinin temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, eleştirel düşünce, araştırma sorusu belirleme, literatür tarama, kütüphane ve veri tabanlarını kullanma, veri toplayıp analiz etme ve rapor yazma, bilimsel yayın sunumu ve  yazımı, bilimsel yayınlar için hakemlik süreçleri.

583000000000501 MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL METOTLAR

Adi diferansiyel denklemli sınır değer problemlerinin sayısal çözüm metodları. Parabolik ve hiperbolik diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri ve sınır ve ilk-değer problemlerine uygulanması. Lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri ve uygulamaları. Lineer olmayan sınır şartları.

 

583000000000502 ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ:

Elastisite ve plastisitenin temelleri. Akma kriterleri. Kütle biçimlendirmenin esasları. Kütle biçimlendirme yöntemleri. Hassas dövme, Yüksek enerjili dövme, Haddeleme, Hidrostatik Ekstrüzyon, Tel ve çubuk çekme. Hassas kesme, lastik kalıplarla çekme. Talaşlı imalat operasyonları ve tezgahları.

 

583000000000503 ENERJİ EKONOMİSİ, POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ

Ülkeler tarafından uygulanan enerji politikaları oluşturma süreci ülkenin enerji ihtiyacı ve sahip olduğu enerji kaynaklarının potansiyeli gibi değişkenlerin belirlenmesi ile başlamaktadır. Enerjinin, kaynaklar itibariyle büyük miktarda çeşitlenmesi, endüstrinin her kesiminde ve toplumun her katında geniş ölçüde yer alması sonucu enerji, önemli ekonomik faaliyetlerden biri olarak ortaya çıkmış ve böylece ekonominin bir dalı olan "Enerji Ekonomisi" oluşmuştur. Enerjinin ihtiyacının ne tür kaynaklar kullanılarak ve nasıl bir arz sistemi ile karşılanacağı ülkelerin enerji politikalarının temelini oluşturmaktadır. Enerji arzı, ihyaçların en ucuz ve güvenli şekilde sağlayacak bir yapıda olmadır. Bu derste, enerji politikaları oluşturulurken enerji kaynağının bulunabilirliği, fiyat projeksiyonları, enerjinin nakliye imkanları ve nakliye maliyeti gibi unsurlar irdelenecektir.

 

583000000000504 MALZEME KARAKTERİZSYON METOTLARI

Farklı metal, alaşım ve metal dışı malzemelerin yüzey kaplamasında kullanılan prosesler, endüstriyel uygulamalardan farklı kaplamalara örnekler, karşılaştırılmalı olarak incelenecektir

 

ISIL SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ VE EKSERJİ

Termodinamiğin I. ve II. Kanunlarına ait temel kavramlar ve birlikte uygulanışları. Ekserji analiz kavramı, fiziksel ve kimyasal ekserji. Farklı sistemler üzerinde ekserji analizi uygulamaları; soğutma sistemlerinde ekserji analizi, absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde ekserji analizi, otomobil emisyonunun ekserji analizi. II. Kanun performans kıstası, soğutma kuleleri ve evaporatif soğutucuların ekserji analizi, ısıtma sistemlerinde ekserji analizi, termik santrallerde ekserji analizi. Kojenerasyon sitemleri, trijenarasyon sistemleri. Ekolojik ekserji modeli. Ekserji-ekonomi ilişkileri ve eksergonomi analizi.

 

583000000000506 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER

Adi diferansiyel denklemlerin tekrarı, seri çözümleri, özel fonksiyonlar (Bessel v.b.). Bu fonksiyonların ilgili ilk değer ve sınır değeri problemlerine uygulanması. Laplace dönüşümleri ve ilkdeğer ve sınır değeri problemlerinin, integral denklemlerinin çözümüne uygulanması. Fourier serileri ve fourier integrali. Fourier dönüşümü. Kısmi diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri: Değişkenlerin ayrımı, dönüşüm metodları ve ren fonksiyonu metodu.

 

SEMİNER:

Tez çalışmasının sunumu.

 

 

 

MAKİNA TASARIMINDA GÜVENİLİRLİK

Güvenilirlik, teknik sistemlerde işe yaramama olayları, makine tasarımında olasılık teorisi ve güvenilirlik dağılım fonksiyonları, statik zorlanma ve istatistik hesap yöntemi, değişken zorlanma ve istatistik hesap yöntemi, aşınma ve istatistik hesap yöntemi, teknik sistem ve fonksiyon elemanlarının güvenilirliği ve sistem-eleman güvenilirliği.

 

İLERİ ISIL PROSES TASARIMI VE UYGULAMALARI

Kütle ve enerji denklikleri, nemlendirme, gaz absorbsiyonu, kule yapısı, kurutucu hesaplamaları, sedimentasyon.

 

HVAC SİSTEMLERİ VE ENERJİ EKONOMİSİ

Psikrometri ve temel psikrometrik prosesler. Nemli havanın ternodinamik analizi; kütle ve enerjinin korunumu yasası. Isıtma ve soğutmaya karşı psikolojik tepkiler. Sıcak sulu ısıtma sistemi tasarımı. Doğrudan temaslı transfer işlemleri ve cihazları. Genişletilmiş yüzeyli bobinlerde atmosferik havanın ısıtma soğutma ve nem alma prosesleri. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri.

 

KÜTLE TRANSFERİ

Giriş .Tanımlar ve kavramlar. Moleküler difüzyon ve difüzyon katsayısı. İki bileşenli karışımlarda difüzyon. Karışımlar için kütle, momentum ve enerji denklemleri. Laminar akışta kütle transferi. Türbülanslı akışta kütle transferi. Konvektif kütle transferi katsayıları. Isı, momentum ve kütle transferi bir arada olan sistemler. Özel problemler.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

Bu ders tüm yenilenebilir enerji sistemlerinde dönüşüm proseslerinin temellerini kapsamaktadır. Temel enerji terimleri,güneş , rüzgar, hidrolik, jeotermal, biomass ve biyo enerji gelgit enerjisi ağırlıklı olmak üzere yakıt hücreleri, elektrolizerler, biyokütleden hidrojen üretim prosesleri için tanıtıcı bir bölümle beraber mekanik ısı motorları, hidrojen enerjisi başlıklarını da içermektedir.

 

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE KONTROLÜ

Esnek üretim sistemlerine giriş, esnek üretim sistemlerinin tanımlanması, özellikleri ve tipleri, örnekler, kullanım nedenleri, esneklik ve performans konularının detaylı analizi, esnek üretim sistemlerinin ayrık olaylı dinamik sistemleri olarak anlatılması ve modellenmesi, kullanılan modeller, petri netler, min-max algebra yöntemi, markov zincirleri, kısıtlı durum makine yaklaşımı, simülasyon modelleri, modellerin karşılaştırılması, petri net ve min max algebra yöntemleri daha detaylı gösterilmesi, esnek üretim sistemlerinin kontrolü, kontrol yapıları ve özellikleri, perçalara ayırma ve koordinasyon konuları, beklenilmeyen durumlar ve karşı kontrol hareketleri, gerçek zamanlı çizelgeleme metodları.

 

KOMPOZİT MALZEMELER MEKANİĞİ

Kompozit malzemelere ait temel kavramlar, kompozit malzemelerin üretim yöntemleri. Kompozit malzeme çeşitleri, Fiber takviyeli kompozitler, Partikül takviyeli kompozitler ve Lamina kompozitlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi.

 

583000000000507 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Temel korunum denklemleri. Ayrıklaştırma metodları. Uzaysal ayrıklaştırma (Yapısal sonlu hacim şemaları). Uzaysal ayrıklaştırma (Yapısal olmayan sonlu hacim şemaları). Zamansal ayrıklaştırma. Sınır koşulları. Ağ oluşturma. Uygulamalar.

 

583000000000599 YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.