Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders İçerikleri

TASARIM VE YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI

 

ZORUNLU DERSLER

 

580000000000568- Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilim & Bilimsel Araştırma & Araştırma Yöntemlerine Giriş, Araştırma Konusunun Belirlenmesi & Problemin Tanımlanması, Araştırma Örnekleminin Belirlenmesi, Ölçme Düzeyleri & Ölçü Araçları & Geçerlik ve Güvenirlik, Betimsel Araştırmalar, Bağıntısal Araştırmalar, Nedensel-Karşılaştırma Araştırmaları, Deneysel Araştırmalar, Tek Denekli Araştırmalar, İstatistiksel Analiz, Nitel Araştırmalarda Veri Toplama & Nitel Araştırmalarda Analiz, Eylem Araştırmaları & Meta Analiz, Araştırmanın Raporlaştırılması

Bilimsel Yazı Metodolojisi I 

Makale, Bildiri, Yüksek Lisans Tezi v.b. bilimsel yazı çesitlerinde; format, şekil ve mantık konuları tanıtılmakta ve örnekler üzerinde çalışarak incelenmektedir. Söz konusu incelemeleri takiben, ögrenciler bazı formatlarda yazı örnekleri hazırlamaktadırlar. Bilimsel arastırmalarda kullanılan arastırma yöntemleri; anket hazırlama ve değerlendirme, sözlü görüşme formatları, bulgulariun karşılaştırılması ve değerlendirilmesi vb konular ele alınmaktadır.

PYB 501 Mimari Proje Yönetimi (3-0) 3 (ECTS-5)

Tasarım ve Tasarım Stratejileri, Mimari Proje Programlama ve Fizibilite, Ön Tasar/Avan Proje ve Kesin Tasar/Uygulama Projesi, Yapı Malzeme ve Ürün Seçimi ve Şartnameler, İhale Açma ve Kabul Şartnameleri, Yüklenici/Müteahhit ve Uygulama Denetimi, Hakediş ve Şartnameler, Bütçe, Programlama, Kalite Kontrol.

582058104810503  İnşaat ve Yapım Bilişimi 

Temel kavramlar veri, bilgi, malumat. Sistem Yaklaşımı.Sistem Modelleme’ye Giriş. Sistem Perspektifi ve Bilgi Sistemleri. İnşaat Sektörü’ndeki Kuruluşlarda Kullanılan Bilgi Sistemleri, Yapım Sürecindeki Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Ağları (OSI katmanları ve TCP/IP protokol seti),Web Programlama’nın Temel Kavramları,Süreç Yönetimine Giriş, IDEF0 ve BPMN süreç modelleme teknikleri, Veritabanı Mantığına Giriş, İlişkisel Modelleme ve Normalizasyon, Bilgi Sistemleri Entegrasyonu (Veri,Uygulama ve Servis Seviyesi Entegrasyon), Bina Bilgi Modelleme Temel Kavramlar,Bilişim Sistemleri’nin Stratejik Değeri, Bilişim Sistemleri için Stratejik Değer Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri.

582058104810509 Proje ve Yapım Yönetimi 

Proje ve Yapım Yönetimi’nin Temel İlkeleri, Hat Tipi ve Proje Tipi Sistemleri,Proje Yönetimi Temel Alanları, İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi, CPM/PERT Planlama Teknikleri,İnşaat Projeleri’nde Maliyet Yönetimi, İnşaat Projeleri’nde Konum Bazlı Planlama Teknikleri, İnşaat Projelerinde Kapsam ve Entegrasyon Yönetimi, İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi, İnşaat Projeleri ve Risk, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına Giriş, İletişim Yönetimi, İnşaat Projelerinde Satınalma ve Lojistik.

582058104810510 Bina Bilgi Modelleme 

Veri Değişimi ve Paylaşımı Kavramlarına Giriş, Ürün Veri Yönetimi, ISO 10303 STEP Standardı, EXPRESS ve EXPRESS-G Modelleme Dilleri,Bilgi Sınıflandırma Standartları,CAD Standartları, Bina Bilgi Modelleri İlk Örnekler, Nesnel Veritabanlarına Giriş, EXPRESS dili ile basit Bina Bilgi Modeli oluşturma ve sorgulama, Çelik Yapılar için Bilgi Modelleme Standardı CIS/2, IFC Standardına Giriş, Temel Geometrik Modelleme Teknikleri (BREP/Sweeping/CSG), IFC Modelinde Temel Bina Nesnelerinin Geometrik Gösterimleri, Geometrik Nesnelerden Semantik Bilgiye Erişim,  Model Sunucularının Kullanımı, Model Değişiminde Hız ve Kalite Kontrolleri.

582058104810517-Proje Yönetiminde Güncel Uygulamalar

 Proje yönetimine giriş, Proje yönetimi temel bilgi alanları, Proje kavramı, Projelerin ortak özellikleri, İyi bir projenin özellikleri, Planlama teorisine giriş, Kritik Yol Metodu (CPM), Ağ Analizleri ve hesaplamaları, Kaynak Dengeleme, Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi, Plan ve Program Aşaması, Proje Oluşturma/Geliştirme Aşaması, Proje Hazırlama Aşaması, Proje Entegrasyon Yönetimi, Güncel projelerde süre ve kaynak atanması ile ilgili örnekler, karşılaşılan sorunlar, Teklif İş programları, Uygulama İş Programları, Proje Bazlı Bütçe ve Nakit Akım Tablolarının planlama bağlantılı oluşturulması (nakit ve tahakkuk bazlı takip sistemleri),  Takip ve raporlamaya giriş, performans gösterge ve ölçütleri  - İlerleme takibi, harcama takibi, EVA (Kazanılmış Değer Analizi), Proje Kapsam Yönetimi, Zaman ve maliyet yönetimi, Proje Kalite Yönetimi, Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje İletişim Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Tedarik Yönetimi, Proje Paydaş Yönetimi. 

582058104810518- Bilgisayar Destekli Planlama

Süresel Planlama teknikleri (PERT,Bar diyagram,CPM), Adam-saat kavramı ve süresel-mali planlama için veri toplama, Süresel Planlamada tablolama sistemi, Planlama yazılımları (Seçimi, sınıflandırılması), Bilgisayar programına veri aktarılması (Uygulama geliştirme, ilişkiler, veri tipleri), Süresel planlamaya bağlı maliyet ve kaynak işlemleri (Süre-kaynak-maliyet ilişkisi), Süresel güncellemeler, Süresel Raporlama (günlük, aylık ), Maliyet raporlama (Aylık, dönemlik, yıllık , bütçe v.b.), Proje Sunuşları

582058104810520- Maliyet Yönetimi

 Maliyet Kavramı, Malzeme Maliyeti, Yapım Maliyeti, Projelerde Maliyet Kontrol Süreci, Maliyet Kontrolünde Etkili 3 Ana Faktör, Maliyet Tahmin Yöntemleri,  Maliyet Planlama – Bütçe Oluşturma, Maliyet – Para – Zaman  (CCT),  Proje Uygulama aşamasında Maliyet Kontrolü, Maliyet Kontrol Göstergeleri – Aksiyonlar,  Kazanılmış Değer Analizi ve Yorumlama (EVA), Maliyet Tamamlanma Öngörüsü (CTC), Maliyet Raporlama, Öğrenme Döngüsü, Diğer Süreçlerle Entegrasyon

 

582058104810519-Yapımda İnsan Faktörleri

 İnşaat sektöründe insan faktörünün önemi. İnsanın fiziksel ve ruhsal yapısı. Duyu organları. Beyin, yapısı ve fonksiyonları, zeka, bellek, dikkat, algı. Sinir sistemi. İnsan vücudunun hareket sistemi. Enerji gereksinimi. Ergonomi ve Antropometri. Yorgunluk ve etkileri. İnsan ve iletişim, iletişim çeşitleri, beden dili. İş ortamı ve motivasyon. Stres ve insan. İnşaat sektöründe iş güvenliği, iş kazaları ve insan faktörü. Çalışma ortamında iklim, aydınlatma, gürültü ve titreşimin insan sağlığına etkileri. Kişilik ve kişilik bozuklukları. İlkyardım. 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

PYB 505 İnşaat Sektörü’nde İleri Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Entegrasyonu (3-0) 3 (ECTS-5)

4D CAD ve nD Modelleme ile Süreç ve Maliyet Simulasyonuna Giriş, Mimari’de Parametrik Modelleme Sistemlerinin Kullanımı, Yapım Öncesi Enerji Verimliliği Simulasyonları, Kurumsal Bilgi Sistemlerine Giriş, İnşaat Sektöründe ERP (Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri) Uygulamaları, Paylaşılan ve Dağıtık Veritabanları, İnşaat Sektörü için Servis Yönelimli Yazılım Mimarileri, Servis Örüntüleri, REST ve SOAP web servisi uygulamaları, Dağıtık Uygulamaların Entegrasyonu, Servis ve Portal Düzeyinde Entegrasyon, İnşaat Sektörü ve Semantik (Anlamsal) Web, Süreç ve Sistem Orkestrasyonu (BPEL Uygulamaları).

PYB 506 Yeşil ve Sürdürülebilir Yapma Çevreler (3-0) 3 (ECTS-5)

Tasarımından, kullanım ve yokolusuna kadarki süreçlerde binanın çevre üzerindeki etkisinin; enerji kullanımının, yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynak kullanımının, küresel ısınmada etkisinin sürdürülebilirlik kavramıyla irdelenmesi hedeflenmektedir. Ekolojik yapı, Yeşil yapılar vb. yapıların ve çevresel performanslarının irdelenmesi ve çesitli örnekler üzerinde inceleme. Ekoloji, Eko-sistem, çevre, çevre –sistem, canlı ve cansız çevre, doğal ve yapma çevre, fiziksel ve sosyal çevre; doğal ve yapay kaynaklar, çevre kirliği ve kaynak yitimi, atık yönetimi; atık azaltılması, yeniden kullanım, dönüşüm; sürdürebilirlik konularının irdelenmesi.

PYB 507 Risk Yönetimi (3-0) 3 (ECTS-5)

Risk yönetimi ilkeleri, risk faktörleri, risk tahmini, risk değerlendirme, riskin azaltılması; insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerin tahmini ve yönetimi.

PYB 508 Bilgisayar Grafikleri ve CAD Programlama (2-2) 3 (ECTS-5)

Grafik Programlama için Temel Geometri,Grafik Programlama için Temel C++ kavramları, 2D ve 3D Geometrik Dönüşümler, 3D Görüntüleme, Görünür Yüzey Tespiti, Işık ve Aydınlatma Modelleri, OpenGL temel kavramlar, WebGL programlamaya giriş, API destekli CAD programlamanın temel ilkeleri, Open CASCADE programlamaya giriş.

PYB 509  Yapma Çevrede Sağlık ve Güvenlik (3-0) 3 (ECTS-5)

Saglık ve güvenlik kavramları, kullanıcı sağlığı, çevre sağlığı, binadan kaynaklanan sağlık sorunları (sağlıksız bina sendromu, lejyoner hastalığı, vb), kullanıcı güvenliği, bina içi kazaları (kayma, denge yitirme, düsme, vb), elektrik sistemi güvenligi, yangın, doğal afet, sağlığa ve çevreye zararlı madde.

 

FBMİ 531 Bina Yönetimi (3-0) 3 (ECTS-5)

Kullanıcı ve bina özellikleri; kullanıcı gereksinmeleri binanın mekansal, çevresel ve yapısal özellikleri: hareket ve iş akışı, teknik donanımlar, yapısal uygunluk; mekansal yenileme, işlevsel yenileme, bakım, onarım, vb. konular.

PYB 510 3B Sayısal Kent Modelleme (2-2) 3 (ECTS-5)

Mekansal Bilgi Sistemleri’ne Giriş, Raster ve Vektör Veri Tipleri, 3D Mekansal Veri Toplama Teknikleri, 3D Mekansal Veri Saklama ve Yönetimi, 3D Mekansal Geometrik Veri Modelleri (Voxel ve Vektör Modeller), 3D Topolojik Modeller, CAD ve Mekansal Veri Entegrasyonu, 3D Kent Modeli Üretim Teknikleri, 3D Kent Modellerinde Standartlaşma ve CityGML, 3D Kent Modeli Uygulama Alanları, 3D Kent Modeli kullanılarak yapılan analiz ve simulasyonlar.

PYB 511 Çevre Kalite Değerlendirmesi (3-0) 3 (ECTS-5)

Yapma Çevre ve Çevresel Özellikler: Kent Çevresel Özellikleri, Bina ve Çevresel Özellikleri; Çevresel Performans değerlenirme Ölçütleri; Kent Ölçeğinde Çevresel Performans Değerlendirme Ölçütleri, Bina Ölçeğinde Çevresel Performans Değerlendirme Ölçütleri; Çevresel Performans Değerlendirme Yöntem ve Programları.

PYB 512 İnşaat Sektörü’nde Teknoloji Stratejileri ve E-Ticaret (3-0) 3 (ECTS-5)

İnşaat Sektörü’nde Teknoloji Vizyonları, İnşaat Sektörü için Bilişim Teknolojileri Öngörüleri,İnşaat Sektöründe Staratejik Kaynak Olarak Bilişim Teknolojileri,Bilişim Teknolojileri ile Rekabet Avantajı Sağlama, İnşaat Sektörü’nde Bilgi Teknolojisi Öncelik veYatırım Planlaması, Bilişim Teknolojilerinin Yatırım Geri Dönüşümü, Bilişim Teknolojisi’nin Verimlilik Geri Dönüşümü, Bilişim Teknolojisi Uygulamaları Kıyaslama ve Eniyilemesi,E-ticaret temel kavramlar, E-ticaret türleri, İnşaat Sektörü’nde e-ticaret imkanları,Yapım Sürecinde E-Ticaret Uygulamaları,E-ihale ve E-teklif hazırlıkları.

FBMİ 536 Yapım Ekonomisi (3-0) 3 (ECTS-5)

Proje düzeyinde yapı ekonomisi kavram ve prensipleri. Yapı ekonomisine iliskin verilerin sunusu: brifing, tasarım ve yapı maliyetleri üzerindeki etkenler ve farklı yaklasımlar. Ön proje, yapım ve kullanım aşamaları boyunca isletme giderlerine yaklaşım. Bütçe planlaması ve kontrolü teknikleri ve farklı yöntemlerinin incelenmesi. Proje bütçesi, maliyet tahmini teknikleri ve bina işletmesi giderlerinin analizi.

FBMI 522 Bina Performans Simülasyon Yöntemleri (3-0) 3 (ECTS-5)

Yapma çevrenin iklimlendirme enerjisi tasarrufunda etkili olan parametrelerinden birisi tasarimdir.  Bu dogrultuda derste, kabugun iklime göre tasarlanmasinda kullanilan yapi ve yapi alt sistemlerinin uygulama veya kullanimdaki performansinin degerlendirilmesine yönelik bilgisayar simülasyon yöntemlerinin tanitilmasi hedeflenmektedir.